Пожар в Бухте Инал Видео: instagram.com/svetylya_suhovarova.